Skip to main content

Begrebsliste til Dr. Vind og Energien
- i alfabetisk rækkefølge

Begreb Forklaring
Effekt Kan udregnes efter formlen: Effekt = Volt * ampere (samme som nytte???)
Fossile brændsler Ikke-vedvarende energiformer*.
Gearing To tandhjul af forskellig størrelse, som sættes sammen for at kunne trække hinanden rundt.
Generator Maskine som omdanner bevægelse til elektrisk energi (​elektrodynamisk generator eller dynamo)
Ikke-vedvarende energiformer Er dannet for millioner af år siden og hentes op af undergrunden. Forbruges hurtigere, end de dannes.
Kapacitetsfaktor Samme som nyttevirkning
Kinetisk energi Bevægelsesenergi som fx vindenergi
Navhøjde Vindmøllens højde uden vinger
Nacelle Vindmøllehuset
Nyttevirkning Den andel af vindenergien, som bliver til elektricitet i vindmøllen.
Rotor Vindmøllens vinger
Termisk energi Kaldes også varmeenergi.
Tårn Vindmøllens oprette del, som nacellen og vingerne sidder på
Vedvarende energikilder Energiformer, som, samlet set, ikke udleder CO2 til atmosfæren

 

* PS:

I teksterne benytter vi betegnelsen carbondioxid samt den kemiske formel CO2. Gennem tiderne har man også brugt udtrykkene kuldioxid, kuldioxyd og kultveilte.

Ofte bruges begreberne vedvarende og ikke-vedvarende energi. I nyere tekster vil begreberne fornybar og ikke-fornybar energi bruges. Fornybare energikilder er en betegnelse for energikilder, som har sin oprindelse i naturens eget kredsløb. Disse vil inden for et menneskelig tidsperspektiv kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uudtømmelige. Det vil sige energi, der kan komme fra sol, vind eller vand.